Christ Lutheran Church

Christ Lutheran Church

2108 Hwy 36 Wathena, Kansas 66086