Saint Charles Catholic Church

Saint Charles Catholic Church

520 Chestnut Street Troy, Kansas 66087